16 elo

Asiakas suosittelee KunnonSyyniä

KÄYTTÖKOKEMUKSIA KUNNON SYYNI -JÄRJESTELMÄSTÄ

Alavieskassa ja Merijärvellä kolmivuotisen hankkeen aikana onnistuttu aktivoimaan yli puolet mukana olleista pitkäaikaistyöttömistä. Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n, Alavieskan 4H-yhdistyksen ja Merijärven 4H-yhdistyksen läpiviemässä Eteenpäin – työllisyyden aktivointi – hankkeessa oli mukana 93 pitkäaikaistyötöntä. Heistä 57 prosenttia aloitti aktivointitoiminnan. Avoimille työmarkkinoille asiakasta työllistyi neljännes eli 25 prosenttia. Palkkatuella työllistettiin 9 prosenttia, ja opiskelun aloitti viisi prosenttia.

Eteenpäin – projektissa käytettiin Kunnon Syyni-järjestelmää lokakuusta 2017 alkaen projektin loppuun toukokuuhun 2019 asti. Projektissa Kunnon Syyni- järjestelmän avulla tehtiin projektin asiakkaille alkuhaastattelut, joiden pohjalta arvioitiin asiakkaan tarvetta palveluihin. Myös asiakkaan edistymistä kuntouttavassa työtoiminnassa seurattiin Kunnon Syyni- järjestelmässä olevien kyselyjen avulla ja ohjelmasta oli mahdollista tulostaa lausunto tarvittaessa.

Kunnon Syyni – ohjelmisto on ainoa sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatioiden on mahdollista päivittää asiakastietoja samaan tietokantaan. Näin asiakkaan kuntoutusta koskevat tiedot löytyvät kootusti Kunnon Syyni – järjestelmästä.

Eteenpäin-projektissa Kunnon Syyni järjestelmää käyttivät myös työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijät, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat sekä projektihenkilöstö. Kunnon Syynin-ohjelma on käyttäjäystävällinen ja sen valikkorakenne helppo oppia. Asiakkaille tehdyt tasapuoliset kyselyt ja arvioinnit helpottavat kuntoutumisen edistymisen seuraamista sekä yhtenäistävät työkyvyn arvioimista kokonaisuudessaan. Järjestelmä ohjaa myös työntekijöitä ja edistää sekä mahdollistaa ammatillisen dialogin.

Keväällä 2019 Talentia teki jäsenistölleen kyselyn sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä. Tässä kyselyssä suosittelin Kunnon Syyni – järjestelmän käyttöönottoa koko sosiaalialalle.

Kalajoella 29.7.2019

Maija-Riitta Vuoti
Projektipäällikkö
My Way 2 -projekti
Centria- ammattikorkeakoulu

22 touko

Hallituksen kärkihanke ”Osatyökykyisille tie työelämään”

Hallituksen kärkihankkeen ”Osatyökykyisille tie työelämään”  Kainuun osahankkeessa kokeiltiin KunnonSyyniä monialaisessa yhteistyössä. Kokemukset olivat loistavat. Näin kainuulaiset raportoivat hankkeessaan:

+ Tulee rakennettua asiakkaalle selkeä tavoite
+ Asiakas ohjautuu oikean tuen piiriin
+ Viranomaiset ei tee päällekkäistä työtä
+ Herättää asiakkaan pohtimaan omaa prosessia ja tavoitetta
+ Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun yksilöllisen polun rakentamiseen
– Kokoaa tietoa, jos kirjaamistavat ja ajankohdat on määritelty tarkasti
– Jos Monialaista toimijapalaveria ei olisi, lääkäri tekisi vain kootun tiedon perusteella johtopäätöksiä > voi olla että kirjattu tieto vääristää todellista tilannetta.

+ Eri toimijoilla toisten arviot tiedossa jos kirjaamistapa tai asiakkaan tavoite ei ole tiedossa, ei saada yhteistä näkemystä.
+ Asiakas hyötyy kun saa monialaiselta tiimiltä ohjausta ja tukea
+ Helpottaa toimintaa, kun saadaan kaikkien tarvittavien asiantuntijoiden mielipiteen yhdellä kertaa selville, vähentää yhteydenottoja.
+ Asiakas tietää, mitkä tahot on hänen asioidensa tukena.
– Ei korvaa asiakkaan kohtaamisessa saatavaa informatiikkaa

24 syys

Kemijärvi valitsi KunnonSyynin työttömien työkyvyn arvioinnin palveluiden tehostamiseen

Kemijärven kaupunki otti KunnonSyyni -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä elokuussa. KunnonSyyni -prosessi ja toimintatapa työkyvyn arvioinnissa oli toimijoille ennestään tuttu ja tehokkaaksi koetun prosessin rinnalle kaivattiin työkalua, joka mahdollistaa asiakkaan tietojen kirjaamisen moniammatillisesti sekä yli sektori- ja rekisterirajojen.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä heti käyttöönoton ensipäivistä alkaen”, kertoo Kemijärven työllisyyskoordinaattori ja KunnonSyynin -pääkäyttäjä Heli Björkman. Erityisesti KunnonSyynin odotetaan tukevan verkostoyhteistyön lisääntymistä ja tämä on näyttäytynyt toteutuvan jo käyttöönoton ensimmäisinä viikkoina.

”KunnonSyynin -käyttöönotto oli helppoa. Oorninki Oy hoiti tekniset asiat ja meidän vastuulle jäi ainoastaan käyttäjien roolien päättäminen sekä sen mukaisesti käyttöoikeuksien ja tunnusten luominen ja jakaminen”, kertoo Heli.

Kemijärvellä haluttiin toteuttaa järjestelmän käyttökoulutuksen yhteydessä myös työpaja prosessien kehittämiseksi. Oorninki Oy:n asiakkuuspäällikkö Jatta Kivelä ohjasi työpajaa, jossa henkilöstö tarkasteli työttömien palveluprosessin avainkohtia ja niihin liittyvien avainhenkilöiden rooleja ja verkostoja. Työpaja koettiin tehokkaaksi ja vastaavaa voidaan varauksetta suositella myös muille, riippumatta onko KunnonSyynin käyttöönotosta jo jonkin verran aikaa tai onko tällaisen työkalun käyttöönotto vasta suunnitteilla.

14 kesä

Missä mennään KunnonSyynin kanssa?

KunnonSyynin ensimmäisestä tuotantokäytön aloituksesta on kulunut jo yli vuosi. Tyytyväisiä käyttäjäorganisaatioita toiminnanohjausjärjestelmällä on nyt kolme; Ylivieskan seutukuntayhtymä, Kemi ja Sodankylä. Tämän lisäksi KunnonSyyni on ollut kevään 2018 ajan pilottikäytössä Kainuun Sotessa OTE-maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeessa. Palaute on ollut kaikilta käyttäjäorganisaatioilta positiivinen. KunnonSyyni on koettu tarpeelliseksi ja käytännön prosesseja tukevaksi työkaluksi.

Uusien käyttöönottojen lisäksi KunnonSyynin ympärillä on tapahtunut muutakin positiivista. Tammikuussa 2018 KunnonSyynin asiakkuuspäällikkönä aloitti Jatta Kivelä. Hänellä on takanaan yli 15 -vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Jatta tukee omalla vahvalla osaamisellaan niin KunnonSyynin sisäistä kehitystyötä, kuin käyttäjäorganisaatioiden palveluprosessien kehittämistä -jokaisen organisaation omien tarpeiden mukaisesti.

”Asiakkuuspäällikkönä vastaan KunnonSyynin käyttöön ja käytettävyyteen liittyvistä asioista ja haluan varmistaa, että jokainen asiakasorganisaatiomme pystyy hyödyntämään KunnonSyyniä täysipainoisesti asiakkaidensa toimintakyvyn- ja palveluntarpeen arviointiprosesseissaan. Minut voi kutsua esittelemään järjestelmää. Samalla voimme yhdessä pohtia, miten juuri teidän organisaatiossa voitaisiin työttömien palveluihin varattuja resursseja kehittää tehokkaammiksi ja inhimillisemmiksi. Inhimillisyydellä tarkoitan työntekijän osalta työprosessien selkiyttämistä ja työttömän osalta oikea-aikaisia palveluita. Läheskään kaikki työttömät eivät ole työkykyisiä ja heidät tulisikin tunnistaa tehokkaammin ja ohjata heidän tarvitsemiin palveluihin.” kertoo Jatta Kivelä

Järjestelmän käyttöönottoprosessi vaatii osaamista niin projektin vetäjältä kuin kouluttajalta. Aina omasta organisaatiosta ei löydy henkilöä, jolla olisi aiempaa kokemusta tästä. Uusi asiakkuuspäällikkömme on juuri näitä tilanteita varten. Jatalla on omakohtaista kokemusta järjestelmien käyttöönottoprojektien johtamisesta ja hän pystyy tukemaan organisaatioita järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tapahtuvassa prosessien uudistamisessa.

15 marras

KunnonSyyni – työkalu monialaisen palvelun integraatioon

Oorninki on kehittänyt uudenlaisen työkalun verkostoyhteistyöhön, KunnonSyynin. Se kokoaa, välittää ja jalostaa monialaista asiakastietoa. KunnonSyyni on tarkoitettu asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseen silloin kun selvitetään palvelutarvetta, työkykyä tai kuntoutustarvetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelumme ovat monialaisista pulmista kärsiville liian pirstaleiset eikä heidän tilansa kokonaiskuva selviä oikein millään luukulla. Yksi auttaa yhdestä päästä ja toinen toisesta. Tieto ei kulje eri sektoreiden välillä ja huonoja tekosyitä siihen on monia. Yksi niistä on salassapitosäännökset. Käytännön työssäni olen alkanut epäillä, että salassapitoon vetoaminen saattaa olla helppo aidanrako silloin, kun ei oikein tiedetä, miten toisen sektorin palvelua pyydettäisi mukaan. Kokemukseni on, että kun asiakkaan äärellä lähdetään miettimään hänen tarpeitaan ja toiveitaan, hän lähes poikkeuksetta haluaa tietojaan vaihdettavan niiden kanssa, joissa hän myös on asiakkaana. Asiakkaan lupa tietojen vaihtoon on tietenkin monialaisen yhteistyön perusta. KunnonSyyni on työväline näiden tietojen välittämiseen ja kokonaiskuvan kannalta oleellisten tietojen keräämiseen. Järjestelmään kerätään strukturoidusti niitä tietoja, jotka ovat tarpeen palvelutarpeen, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Strukturoitu sisältö pohjautuu väitöskirjani päätelmiin ja pitkään kokemukseeni työttömien työkyvyn arvioinnissa.

KunnonSyyni on ollut koekäytössä Kemin sosiaali- ja terveyspalveluissa, Rovaniemen Nuorten Ohjaamossa ja Eduro-säätiössä. Lämpimät kiitokseni ja halaukset kaikille innokkaille käyttäjille heidän kommenteistaan ja joskus hankaliltakin tuntuneista kysymyksistä! Näiden avulla ohjelmasta tuli vieläkin parempi. Lämpimät kiitokseni myös yhteistyökumppaneilleni. Verkkoasema rakensi paperisesta KunnonSyynistä pilvipalvelun kautta käytettävän, jokaisen internetyhteyden päässä olevan sovelluksen. FiXui neuvoi, auttoi ja toteutti ohjelman käytettävyyden ja ulkoasun rakentamista.

KunnonSyyni on ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ja kuntoutuksen palveluiden integraatioon tarkoitettu tietojärjestelmä. Se valmistuu juuri Soten kynnyksellä auttamaan niitä, joiden asiat helposti ovat tähän mennessä jääneet laavin rakoon. Vaikka itse olen ehkä jäävi sanomaan, KunnonSyyni on ajan hermolla tai vähän sen edellä. Kokeilkaa vaikka!

Raija Kerätär